สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกๆๆท่าน  สำหรับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการUp Blog เลย ก็คงเป็นเพราะงานมันเข้าเยอะมากๆๆครับ  อ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ วันนี้ผมมีแนวคิดดีมาฝากกันด้วย   โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 4 ปีในวงการการแข่งขันโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  และการแข่งขันต่างๆ

       เริ่มด้วยโครงงาน  สำหรับโครงงานผมยกให้เป็น งานที่ยากที่สุด เพราะการที่จะทำโครงงานให้สำเร็จและเสร็จนั้นมันช่างใช้เวลานานแสนนานเหลือเกิน   แต่อะไรก็ไม่เท่าความพยายามครับ อย่างเช่น เราสงสัยอะไรสักอยากต้องสงสัยจริงๆ  สงสัยแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียว  ลองตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐานจากนั้นลองนำคำถามไปหลอกถามเพื่อนหลอกถามครูหรือถามตรงเลยก็ได้  เท่านี้แหละเราก็จ็ได้คำตอบแต่ถ้ายังไม่ได้คำตอบนะครับลอง ศึกษาด้วยตนเอง  อ่านหนังสือ สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ไม่นานหลอกครับประกายความรู้ก็จผลุดออกมากเอง  สำหรับส่วนที่ละเอียดที่สุดของโครงงานก็คือ  รายงาน  การเขียนรายงานต้องพยายามเขียนความจริงให้มากที่สุดเพราะเวลากรรมการถามจะได้ตอบสิ่งที่เราทำจริง  แต่ข้อสำคัญนะครับ ก็คือ  ไม่มีใครรู้เรื่องโครงงานที่เราทำ เท่าเรา    ต่อด้วยการทำสิ่งประดิษฐ์  สำหรับสิ่งประดิษฐ์ก็เช่นเดียวกัน   แต่ต่างกันที่สิ่งประดิษฐ์ของให้เน้นถึงประโยชน์กับตัวเราเป็นอันดับแรกนะครับ  ส่วนประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอันดับรอง  บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวที่สุดแต่เคยคิดไม่ว่าถ้าทำแล้ว ขนาดตัวเองยังไม่ได้ประโยชน์ใครจะได้ประโยชน์ล่ะจริงไหม  สำหรับสิ่งประดิษฐ์มีอีกอย่างที่สำคัญนั้นคือ  ควรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์  อย่าทำอะไรที่เกินเลย  เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็เป็นได้  

สุดท้ายก่อนจะจบผมมีภาพ รายการต่างๆที่ผมแข่งมากฝาก  และที่สำคัญการทำอะไรขอให้เชื่อมันในตนเองเพราะหากตัวคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้ว  คนอื่นไม่มีทางที่จะเชื่อคุณหลอกครับ  จบบบบบ๐๐๐

  

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

lz6tNc <a href="http://jdcboiripbgu.com/">jdcboiripbgu</a>, laozbieodlji, [link=http://bfyurryvjyyl.com/]bfyurryvjyyl[/link], http://laqzuwqismut.com/

#49 By vrYHmeybyhgtN (103.7.57.18|46.56.88.94) on 2013-03-26 18:08

comment5, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæîé â ìîñêâå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè, çíàêîìñòâà ïåðìü äàìû,

#48 By Dfdbenlx (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment5, çíàêîìñòâà îðåõîâî çóåâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó àðìàâèðó, çíàêîìñòâà 24 îóïåí ðó,

#47 By Vbuwyuqj (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:04

comment2, áäñì çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó, çíàêîìñòâî â áóòîâî, ñàéò çíàêîìñòâî ñ áëèçíåöàìè,

#46 By Dkdjwuoi (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:53

comment5, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí ãîðîä ýêèáàñòóç, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç àðìåíèè, çíàêîìñòâî ñî ñòðîêîé ìåíþ, çíàêîìñòâà çà ðóáèæîì èç ÷åëÿáèíñêà,

#45 By Rglbqbgs (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:41

comment1, êûðãûçñòàí çíàêîìñòâà äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè 3045 ëåò, äóñëàð çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ñàíê ïåòåðáóðã,

#44 By Kerhebai (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment1, mail ru çíàêîìñòâà ôåðãàíà, çíàêîìñòâà ëåçáèí, èíòèì óñëóãè â ðÿçàíè,

#43 By Vxbjegjl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment1, çíàêîìñòâà àðìÿíå ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà on line ìîñêâà è îáëàñòü, çíàêîìñòâà â êóëåáàêàõ, çíàêîìñòâà ïî çàïàäíî-êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè,

#42 By Rpfvdain (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:07

comment5, îáüÿâëåíèé â îäåññå äëÿ çíàêîìñòâà, àðìÿíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà àðìåíèÿ îíëàéí, èíòèì çà äåíüãè â çåëåíîãðàäå, êàáàðäèíî-áàëêàðñêàÿ ðåñïóáëèêà ñåêñ çíàêîìñòâà,

#41 By Bkjyvsfn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment5, çíàêîìñòâî ñ ãðåêàìè îíëàéí, çíàêîìñòâà â êîíîòîïå, çíàêîìñòâà â óñîëüå, ïåíçà çíàêîìñòâà íà íîâûé ãîä,

#40 By Lpqcumbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àëàíîì äçàãîåâûì, çíàêîìñòâà êàìåíñê - óðàëüñêèé, çíàêîìñòâà ãðóçèå,

#39 By Pdpwjpku (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment3, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ðàíåòêàìè, áàøêèðèÿ ñèáàé çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà êîðåíîâñêà, çíàêîìñòâà ñåêñ ïèòåð çà äåíüãè,

#38 By Ebpkwmly (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment2, çíàêîìñòâî çà ãàíèöåé, çíàêîìñòâà íà ìàéë, àðìåíèÿ çíàêîìñòâà ãþìðè,

#37 By Djkmkjnv (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment6, çíàêîìñòâî ÷åðíóøêà, ñàéò çíàêîìñòâ áåñòûæèé, ïîèñê çíàêîìñòâà â çûðÿíîâñêå, áëîíäèíà ïîçíàêîìèòüñÿ,

#36 By Ateeddst (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment6, êèðîâñêàÿ îëàñòü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â åëàíü êîëåíîâñêîì, çíàêîìñòâà ñ êèòàéöàìè,

#35 By Mmniskwe (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:13

comment1, çíàêîìñòâà èç ëîíäîíà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàíñêå, çíàêîìñòâà äëÿ òàéíûõ âñòðå÷,

#34 By Hmgycesx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment1, çíàêîìñòâî â ñåâåðîáàéêàëüñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ýëåêòðîñòàëü, çíàêîìñòâà ÷åñìà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âîåííûì,

#33 By Txlqwydz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment5, óõòà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî íà ñàéòå, çíàêîìñòâà â ãîëèöûíî ïî àñüåêþ, çíàêîìñòâà â êèíãèñåïï,

#32 By Nyzojeco (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé äëÿ ñåðåçíûõ îòíîøåíèé, ëàâ ãóðó çíàêîìñòâî, ïîçíàêîìèòüñÿ ñåìåéíîå ïàðîé ïåðìü áèñåêñóàëàìè, çíàêîìñòâî íèìôà,

#31 By Ewmpyeue (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:53

comment4, çíàêîìñòâî ñî ñêðîìíîé äåâóøêîé, æåíùèíû èíòèì çíàêîìñòâà ãïåíçà, òþìåíñêàÿ îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà òàòàðñòàí ÷èñòîïîëü,

#30 By Dnvthpcz (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:43

comment1, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ â õàáàðîâñêå, rambler çíàêîìñòâà ôëèðò, âîëãîãðàäñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷îíêàìè âîçðàñòàì îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå,

#29 By Pyrohyax (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:31

comment4, ìîñêâà åðåâàí çíàêîìñòâà, áëàãîâåùåíñê òîëüêî ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñîëèäíûõ ëþäåé,

#28 By Gudiklby (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå èðêóòñê, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå èæåâñêå, çíàêîìñòâà áàëàøèõè,

#27 By Tsopumgw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment3, çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê ïðàâîñëàâèå, ñåêñ çíàêîìñòâà â áðÿíñêå, çíàêîìñòâî â íèêîëàåâå, ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâà,

#26 By Wkbaqqnr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:46

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñàëåõàðä, çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã ñïáãóâê ñòóäåíòû, çíàêîìñòâà ïî åíèñåéñêó, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëèçáèÿíêîé,

#25 By Kxwognkt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:23

comment2, çíàêîìñòâà â íîâîòðîèöêå îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â ïî÷åïå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé êîìñîìîëüñê, çíàêîìñòâà ëåíèíñêîå,

#24 By Xazkwkui (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:11

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä âîðîíåæ, çíàêîìñòâî áóèíñê, ïîèñê çíàêîìñòâî áèæáóëÿê,

#23 By Pndyqnfd (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:38

comment3, çíàêîìñòâà ñòàðûå áëÿäè, êèðîâà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ïî óäìóðòèè, çíàêîìñòâà èðêóòñê íå äëÿ âñåõ,

#22 By Tzjduqxo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:15

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ôåòèøà íîã, ñåêñ çíàêîìñòâî ã îðåë, çíàêîìñòâà óêðàèíà èçìàèë,

#21 By Yrhlgfsw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:53

comment5, çíàêîìñòâî óêðàèíà äîíåöê, çíàêîìñòâà ëèçáèàíàê, î÷åíü òîëñòûå æåíùèíû çíàêîìñòâà,

#20 By Fovmczwb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:19

comment2, çíàêîìñòâî è ëþáîâíèöó íàéòè, çíàêîìñòâà àðìÿíå â ñî÷è, çíàêîìñòâî îò 40 äî 50,

#19 By Imbcwyut (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:57

comment6, àêòþáèíñê çíàêîìñòâî â àêòþáèíñêå, çíàêîìñòâà äÿ îê, èíòèì çíàêîìñòâà íîâî÷åðêàññê,

#18 By Mrzuttev (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:11

comment5, îäåññà ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó ñóðãóòó, çíàêîìñòâà â âóêòûëå,

#17 By Ctrypbsi (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:49

comment5, çíàêîìñòâà ëþáëþ àíàëüíûé ñóðãóò, çíàêîìñòâà èíòèìíûå áåñêîðûñòíûå, óàëüíûå çíàêîìñòâà â àðòåìå,

#16 By Jbpbrbji (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:26

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ëèïåöêàÿ îáëàñòü, ñåõ-çíàêîìñòâà, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå çíàêîìñòâà ãèìåíåé,

#15 By Ioholytq (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:04

comment5, çíàêîìñòâà ñâåðäëîâñêàÿ îáë êàìåíñê óðàëüñêèé, çíàêîìñòâà c àðàáîì, íèæåãîðîäñêèå çíàêîìñòâà,

#14 By Dvmaxjsi (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:19

comment6, ðîñòîâ çíàêîìñòâî, óàëüíûå çíàêîìñòâà òîìñêà, ñåêñ çíàêîìñòâà ÿðîñëàâëÿ,

#13 By Jjscxmom (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:56

comment6, ìîñêîâñêàÿ ëþáîâü çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà ã âëîãäà, òþìåíü çíàêîìñòâà ëåñáè, ïèòåð ìàçî çíàêîìñòâà,

#12 By Kticxyct (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:34

comment2, çíàêîìñòâî áàëàøîâ ñàðàòîâñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà â ëàçàðåâñêîé, èíòèì çíàêîìñòâà îäíîêëàñíèêè,

#11 By Avivyyds (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:12

ub2Krq <a href="http://wwwkfdhrpfjh.com/">wwwkfdhrpfjh</a>, [url=http://amyhslcqjpaj.com/]amyhslcqjpaj[/url], [link=http://xyfrxpigutqo.com/]xyfrxpigutqo[/link], http://zfvtcrynogbi.com/

#10 By tnfutb (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:44

แล้วถ้าเราทำอะไรที่เกินเลยไปแล้ว
ใครๆก็บอกว่ากลุ่มเราทำอะไรยากเกินตัว
(ครูบังคับนี่นา )
ต้องทำอย่างไรต่อดี
พยายามทำให้ดีที่สุดได้ไหม
ขอคำแนะนำหน่อยนะ

#9 By Garfile (124.122.1.129) on 2009-11-03 16:54

เก่งจังครับHot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#8 By ทศกัณฑ์ on 2009-09-07 16:04

ดีนะ

#7 By (114.128.120.192) on 2009-08-07 18:15

เก่งนะ

#6 By (114.128.120.192) on 2009-08-07 18:15

#5 By (125.26.148.7) on 2009-08-02 12:49

ดีนะHot! Hot!

#4 By JuT@P@T on 2009-07-25 12:24

ไม่เป็นไรไม่มีใครเม้น

#3 By JuT@P@T on 2009-07-25 12:24

เก่งแล้ว

#2 By JuT@P@T on 2009-07-25 12:24

จบข่าว

#1 By JuT@P@T on 2009-07-25 12:23